Laddar


Laddar

Människan

En riktigt bra fågelsjö består av en mängd små livsutrymmen, biotoper. Men de många små biotoperna bildas inte av sig själva. I Uppland har strandängarna utnyttjats av människor i flera hundra år. På sommaren slog man starr och vass. Hävden av strandängarna skapade vidsträckta öppna strandängar utan buskar och träd. På de öppna markerna trivs många olika sorters fåglar, växter och insekter.

På 1800-talet och början av 1900-talet ville man få tillgång till mer jordbruksmark i Uppland . Därför sänktes många sjöar och deras vattenyta reglerades för att förhindra översvämning av marken på våren. Efter att sjöarna sänktes började de växa igen med vass och buskar. Sänkningen av sjöarna skedde samtidigt som bruket att slå strandängarna för att få hö minskade. Istället använde man delar av den sänkta marken till ny åker. Andra delar har lämnats och växt igen. Där har vidsträckta vassområden och alskogar brett ut sig på strandängarnas bekostnad.

Idag har några strandängar restaurerats för att gynna de sällsynta växter och djur som trivs där. Vid Hjälstaviken och Ledskär kan du själv uppleva det öppna landskap som bildas av betande kor. Du kan själv bidra till det öppna landskapet genom att äta kött från kor som betar ute i hagarna!

Läs om Projekt Roslagshagar 

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt