Laddar


Laddar

Myrens ordlista

Våtmark
När vattenytan ligger nära markytan bildas våtmarker. Eftersom marken är vattendränkt stora delar av året så måste våtmarkens djur och växter vara anpassade till blöta och syrefattiga förhållanden.

Torv
Organiska rester av mest växter som ansamlats under vattenmättade, syrefria förhållanden. Vitmossor främjar torvbildning då de kemiskt motverkar nedbrytning. Eftersom nedbrytningen förhindras vid torvbildningen frigörs inte allt kol som är bundet i det organiska materialet. Därför går det att elda torv.

Myr
En våtmark som domineras av torvbildande växter

Torvmark
En myr med minst trettio centimeters torvdjup.

Mosse
En mosse är en myr där allt vatten och all näring kommer med regn. Mossen domineras av vitmossor som gör vattnet surt (vattnets pH 3,5-4). Bara ett fåtal växter som ljung, kråkris och tranbär klarar av att växa i den extremt näringsfattiga miljön på mossen.

Kärr
Ett kärr är en myr där näring och mineraler tillförs med vatten från omkringliggande mark. Hur mycket näring som finns i kärret beror på hur näringsrik den omkringliggande marken är. På kärr finns det ofta många halvgräs.

Rikkärr
Ett rikkärr är en myr som är mineralrik och relativt näringsfattig. Deras vatten har normalt ett ganska högt pH (pH 6-8). Mineralrikedomen beror oftast på höga halter av kalcium i vattnet. Rikkärren är ofta artrika med många specialiserade arter av landsnäckor, mossor och kärlväxter. Men de är ganska ovanliga och utgör bara några få procent av Sveriges myrareal.

Extremrikkärr
Kärr som har mycket höga halter av kalcium och högt pH (normalt pH 6,8 eller högre) kallas för extremrikkärr. I sådana kärr finns det ofta en anmärkningsvärd kärlväxtflora med många orkidéarter. Extremrikkärren finns endast i trakter med kalrika berg eller avlagringar.

Sumpskog
En skogsbevuxen våtmark på mineraljord eller torv. I det senare fallet skiljs den från kärr genom att de är mer skogsbevuxna. Gränsen går vid en krontäckning på 30 procent.

Brunmossor
En ekologisk grupp av mossor som kännetecknar rikkärr. Här ingår arter i släktena skorpionmossor Scorpidium, skedmossor Calliergon, spärrmossor Campylium, tuffmossor Palustriella, krokmossor Warnstorfia, samt arterna gyllenmossa Tomentypnum nitens och piprensarmossa Paludella squarrosa. De flesta har ett krypande förgrenat växtsätt med bruna eller rödaktiga färger.

VITMOSSOR, TORVMOSSOR
Mossor av släktet Sphagnum som är de dominerande torvbildarna i myrmarker. I mossar och fattigkärr är de dominerande. I rikkärr finns mara några få arter. Det finns drygt 40 arter av vitmossor i Sverige.

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt